Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania przez ELIMET ELEKTRONIK Żaneta Bizewska sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego, dostępnego pod adresem https://www.elimet.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem Usług.

W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Sklep Internetowy, działający pod adresem https://www.elimet.pl oraz sklep stacjonarny mieszczący się w siedzibie firmy, prowadzony jest przez Żanetę Bizewską pod adresem ul. Reja 8 84-239 Bolszewo nip: 588-220-73-25.

Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego i sklepu stacjonarnego następujące usługi:

 • umożliwienie Klientom dokonywania Rezerwacji Produktów jakie są dostępne w Sklepie fizycznym,
 • umożliwienie Klientom składania Zamówień dotyczących Produktów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego i zawierania Umów sprzedaży Produktów na odległość oraz udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie Internetowym oraz Sklepie Stacjonarnym.

Niniejszy Regulamin obowiązuje również Klientów, którzy dokonali Zamówień lub Rezerwacji drogą telefoniczną (za pośrednictwem sklepu stacjonarnego) niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji.

Regulamin nie znajduje zastosowania w stosunku do świadczenia poszczególnych usług na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego przez osoby trzecie, które ponoszą w tym zakresie pełną odpowiedzialność, chyba że dokonano odmiennego zastrzeżenia w treści regulaminów szczegółowych ww. usług.
Klienci posiadają dostęp do Usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji.
Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.

Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego dla Klientów, którzy spełnią określone warunki (np. wiek 18 lat). Zastrzeżenie dotyczące możliwości skorzystania z wybranych usług będzie każdorazowo zamieszczane na stronach internetowych serwisu https://www.elimet.pl . Powyższe obowiązuje, pod warunkiem że nie naruszy to praw przysługujących Konsumentom.
Usługodawca ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Sklepu Internetowego, w tym usług świadczonych przez Usługodawcę, osobie trzeciej (podwykonawstwo) bez informowania o tym Klientów.

Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 • Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
 • Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
 • minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu przez Klienta w celu:
utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać Hasła,
dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów oraz tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. serwisu.

Prawa autorskie, nazwa Sklepu (znak Produktowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://elimet.pl oraz sporządzić jego wydruk.

Informacje o Produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

Informacja o cenie podawana na stronie https://www.elimet.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. IV ust. 7 punkt B Regulaminu. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów. W przypadku podania na stronie Sklepu błędnej ceny Klient zostanie o tym poinformowany przed otrzymaniem powyższej wiadomości e-mail.

Usługodawca jest zobowiązany do dostarczenia Konsumentowi rzeczy bez wad, chyba, że w opisie produktu wyraźnie zaznaczono wadę występującą w sprzedawanym produkcie (produkty powystawowe lub II kategorii).

Zdjęcia, prezentacje oraz filmy na temat Produktów umieszczane są w Sklepie w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli. Kolory mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości w zależności od producenta, modelu oraz ustawień monitora.

Zamówienia za pośrednictwem serwisu https://www.elimet.pl można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

Wybór towarów zamawianych przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka.

W trakcie składania zamówienia do momentu naciśniecia przycisku oznaczającego termin "zamawiam", Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, oraz zmian w zakresie zamawianego towaru. W tym celu należy kierować sie wyświetlanymi dla Klienta komunikatami oraz informacjami zawartymi na stronie Operatora.

Po podaniu przez Klienta e-sklepu, wszystkich niezbędnych, do finalizacji zamówienia, danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego przez klienta Zamówienia. Podsumowanie zamowienia będzie zawierać informacje dotyczące: przedmiotu, bądź przedmiotów zamowienia, ceny zamówionych produktów, wybranej metody płatności, wybranej metody dostawy bądź odbioru towaru, spodziewanej daty dostawy zamówienia.

Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu ELIMET ELEKTRONIK.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w formularzu zamówienia, w wyniku których zamówienie złożone zostało w sposób niezgodny z zamiarem Klienta.

Koszty związane z ponownym złożeniem oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Klient.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące login oraz hasło Klienta.

Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Operatorowi oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.

Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazanej w zamówieniu, zostaje wysłany mail z potwierdzeniem zamówienia.

W przypadku braku w magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Operatora nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Operator poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację, drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Operator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

Płatność za zakupiony towar dokonywana jest przez:

 • Przelew na konto bankowe
  Forma płatności dla Klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego, wizytę w placówce banku lub na poczcie. Po zarezerwowaniu zamówionego towaru, klient otrzymuje mailem numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania wysyłki.

 • Za pobraniem
  Zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze zamówienia.

 • Przelewem online
  Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 

Za datę płatności uważa się dzień uznania rachunku bankowego Operatora.

Operator zastrzega sobie prawo do zmiany w każdej chwili ceny towarów znajdujących się w serwisie, wprowadzenia oraz wycofania towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Zastrzeżenie to nie dotyczy potwierdzonych zamówień. 

WARUNKI REKLAMACJI

Operator jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną, gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty wydania mu rzeczonego produktu przez Operatora.

Usługodawca ma 14 dni kalendarzowych do ustosunkowania się do reklamacji Klienta i poinformowania go o sposobie dalszego postępowania.
W celu rozpatrzenia reklamacji przez Operatora Klient powinien dostarczyć reklamowany towar wraz z dowodem zakupu(preferowana kopia) tego towaru do Operatora i opisem reklamacji.

Usługodawca rozpatruje reklamację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Uprawnienia przysługujące Konsumentowi określa ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (wersja jednolita: Dz. U. z 2014 poz.121) w brzmieniu zmienionym przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz.827).

W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Przedsiębiorcy jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego.

Usługodawca nie jest producentem Towarów. Reklamacje, z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji producenta jak również nieprawidłowego wykonania Usług dodatkowych można składać pisemnie bezpośrednio w Sklepie stacjonarnym, lub drogą mailową na adres sklep@elimet.pl lub przesłać na adres: Żaneta Bizewska ul. Reja 8 84-239 Bolszewo. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej, jeśli zakupiony produkt taką posiada. Dodatkowych informacji o sposobie odsyłania reklamowanego Towaru i składaniu reklamacji udzielamy pod nr. Telefonu 787-997-907
W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Operator niezwłocznie wymieni produkt wadliwy albo wadę usunie. W przypadku braku możliwości wymiany produktu lub usunięcia wady produktu Operator zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2014 r. poz. 827 ze zm.) Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania towaru stosowne oświadczenie na piśmie lub przesyłając wypełniony formularz odstąpienia od umowy (link do formularza udostępniony został w ostatnim punkcie niniejszego regulaminu).

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia odbioru towaru przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią. W przypadku, gdy umowa obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia odbioru ostatniego towaru, jego partii lub części.

Zwrot zakupionego towaru przez Konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Powyższe dotyczy przypadku, o którym mowa w treści art. IV ust. 1 punkt B Regulaminu (Zamówienie).
Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres: ELIMET ELEKTRONIK Żaneta Bizewska ul.Reja 8 84-239 Bolszewo lub na adres e-mail: sklep@elimet.pl.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktu został zawarty w ramach strony internetowej Sklepu.

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, a w szczególności:
mechanicznego uszkodzenia Towaru (w szczególności: obicie, pęknięcie, zalanie i inne uszkodzenia) lub
wystąpienia braku jakiegokolwiek z tych elementów Towaru, które stanowią jego integralną część w znaczeniu technologicznym lub funkcjonalnym,
Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać zapakowany w sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: ELIMET ELEKTRONIK Żaneta Bizewska ul Reja 8 84-239 Bolszewo.

Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Konsument.

Sprzedawca, w przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy, niezwłocznie poświadcza na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych od otrzymania oświadczenia. Usługodawca może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania zwrotu. Zwrot nastąpi przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, a jeśli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku okoliczności i umów określonych w Ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w art. 38.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Usługodawca – w miarę możliwości i potrzeb – dążył będzie do rozszerzania zakresu informacji i usług udostępnianych w serwisie internetowym. W związku z tym, Operator zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie zmiany zakresu udzielanych informacji i świadczonych usług.

Operator zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania dostępu do e-sklepu związanego w szczególności z wystąpieniem siły wyższej, koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych i usuwania awarii, doskonalenia oprogramowania lub usuwania stwierdzonych błędów.

W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze przez Klienta.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. O każdej zmianie Użytkownik zostanie poinformowany po zalogowaniu się do serwisu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu. Zmiany regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Operatora. Zmiany regulaminu nie moga naruszać praw nabytych Klientów korzystających z e-sklepu.

Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu. W przypadku stwierdzenia takich działań zostaje niezwłocznie zablokowane konto. Nadto zostają podjęte stosowne działania prawne związane z naprawieniem poniesionej szkody. Działania polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

Rostrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Operatorem a konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym, zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Prawa Cywilnego, przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz inne właściwe przepisy prawa Polskiego.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl